รางวัลที่ได้รับในปี 2560

จากความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ รับผลคะแนนการประเมินและรางวัลต่างๆ ดังนี้
 1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 94 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 1. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 ในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 620 บริษัท
 1. BCI Asia Awards 2017

  รางวัล Top 10 Developer 2017

  เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเทศต่างๆ ในเอเชียที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค และมีผลงานการออกแบบโครงการโดดเด่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 1. Thailand Property Awards 2017 ครั้งที่ 12

  บริษัทฯ รับรางวัลทั้งสิ้น 7 รางวัล

  • รางวัล Winner : Best Luxury Condo Development (Eastern seaboard) จากโครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha
  • รางวัล Highly Commended : Best High-Rise high end condo development (Bangkok) จากโครงการ Knightsbridge Prime Sathorn
  • รางวัล Highly Commended : Best High-Rise condo architectural design (Bangkok) จากโครงการ Knightsbridge Prime Sathorn
  • รางวัล Winner : Best Condo Landscape Architectural Design จากโครงการ Park24
  • รางวัล Highly Commended : Best Luxury Condo Development (Bangkok) จากโครงการ Park24
  • รางวัล Highly Commended : Best High-Rise condo architectural design (Bangkok) จากโครงการ Park24
  • รางวัล Highly Commended : Best Condo Interior Design จากโครงการ Park24

  ซึ่งรางวัลที่ได้รับสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ของลูกค้าผู้อยู่อาศัย เน้นจุดขายความคุ้มค่าของพื้นที่ใช้สอยให้สอดรับกับการใช้ชีวิต