ข้อมูลตราสารหนี้

สัญลักษณ์ ขนาดที่ออก
(ล้านบาท)
ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
ORI19NA 1,200.00 1,200.00 3 พฤศจิกายน 2559 3 พฤศจิกายน 2562 3 ปี 4.50%
ORI207A 2,000.00 2,000.00 25 มกราคม 2561 25 กรกฎาคม 2563 2.5 ปี 4.30%
ORI215A 800.00 800.00 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2564 3 ปี 4.35%
ORI21OA 1238.70 1238.70 10 ตุลาคม 2561 10 ตุลาคม 2564 3 ปี 4.30%
รวม 5,238.70 5,238.70