สารจากประธานกรรมการบริษัท


(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)
ประธานกรรมการบริษัท

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคที่เทคโนโลยีสร้างผลกระทบแบบก้าวกระโดด (The Age of Exponential Technology) ทั้งทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค และด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดิน และราคาที่อยู่อาศัย ภายใต้กระแสการลงทุนที่หมุนเวียนไปทั่วโลก

“ออริจิ้น” จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการเป็นบริษัทที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในส่วนของการพัฒนาโครงการ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Thailand Property Awards 2016 ในสาขา Best Affordable Condominium Low Rise จากโครงการ วิลล่า ลาซาล สุขุมวิท 105 และรางวัล Best Affordable Condominium High Rise จากโครงการ ไนท์บริดจ์ สกาย ริเวอร์ โอเชี่ยน ซึ่งทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านของการอยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคปัจจุบันนอกเหนือจากปัจจัยด้านทำเล ด้านคุณภาพของโครงการ และ ด้านราคาแล้ว การมีการบริการที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก “ออริจิ้น” จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมการบริการก่อนและหลังการขาย รวมทั้งการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(Customer Relationship Management : CRM) ด้วยการมุ่งที่จะเป็น “Your Digital Butler” คือ ผู้ทำหน้าที่ให้บริการโดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล เข้ามาประยุกต์กับการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุค “Digital Life Attitude” ผ่านแอปพิเคชั่น Origin Digital Butler และ Origin Family Card (OFC) เพื่อสามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกๆด้านอย่างครบวงจร รวมถึงการดูแลลูกค้า ผู้เปรียบเสมือนดั่งครอบครัว (Origin Family) นั้นจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

ในนามของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และสังคมโดยรวม พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต และมั่นคงภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ทั้งนี้กระผมขอขอบพระคุณในการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจาก ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกฝ่ายที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป