สารจากประธานกรรมการบริษัท


(นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี)
ประธานกรรมการบริษัท

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือข่ายรถไฟฟ้ากว่า 10 สาย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเมือง รูปแบบการใช้ชีวิตในเมือง ตลอดจนทิศทางและมูลค่าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อและการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะสินค้าระดับบน ขณะที่สินค้าระดับกลางถึงล่างก็มีแนวโน้มฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีแต่ยังคงต้องระมัดระวังโอกาสที่จะเกิดความผันผวน

ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า 60% บริษัทจึงต้องให้ความสำคัญกับความแม่นยำในการลงทุน การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจ การสร้างความแตกต่างในการพัฒนาโครงการและการให้บริการ

การที่ออริจิ้นสามารถสร้างการยอมรับจากลูกค้าและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของบริษัทมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการขยายฐานการตลาดไปยังตลาดอาคารชุดระดับบนภายใต้แบรนด์ PARK การพัฒนา Platform เพื่อสร้างนวัตกรรมการอยู่อาศัยในรูปแบบ Mix-used การก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption โดยการพัฒนาระบบ Online Booking และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Origin Digital Butler เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล รวมทั้งนำระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนของระบบข้อมูลภายในองค์กร บริษัทยังได้ร่วมทุนกับ NOMURA ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัท รวมทั้งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากผู้ร่วมทุนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการ

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการขยายตัวเป็นยัง ธรุกิจบ้านจัดสรร และธรุกิจรับรู้รายได้แบบต่อเนื่อง Recurring Income ทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกๆ การพัฒนาของเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับจากโครงการและการบริการของเรา

ในนามของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าบริษัทจะมุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและสังคมโดยรวม พร้อมทั้งพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตและมั่นคง ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ทั้งนี้กระผมขอขอบพระคุณในการสนับสนุนที่ดีตลอดมาจาก ผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ และสื่อมวลชน ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหารพนักงานทุกฝ่ายที่ได้มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง