นโยบายต่างๆ

นโยบายต่างๆ ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ดาวน์โหลด
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
ดาวน์โหลด
นโยบายสารสนเทศ
ดาวน์โหลด