นโยบายต่างๆ

นโยบายต่างๆ ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัท
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ดาวน์โหลด
หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
ดาวน์โหลด
นโยบายสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ดาวน์โหลด
การควบคุมภายใน
ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง
ดาวน์โหลด