กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทฯ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ดังนี้

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าบบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
 • จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
 • บริษัทฯ จัดให้มีการะบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 • บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 • บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็นต้น
 • บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสมส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงานอันจะนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี้

 1. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอกบริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
 3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
 4. จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ผลประการของบริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. การสรรหา
  บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่าง ด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากมีตำแหน่งงานว่างลงหรือมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝีกอบรมให้แก่พนักงานและมีสวัสดิการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทั่วไปทั้งด้านกฎหมาย หรือ สวัสดิการต่างๆ หรือ ส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน

  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. กิจกรรมวันรวมใจ ORIGIN
   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นการสื่อสาร ข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารและพนักงานใหม่ รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ให้แก่พนักงานทราบ ทั้งนี้ จะมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งวันดังกล่าว จะเป็นวันที่พนักงานทุกระดับขององค์กรได้มารวมตัวกันเพื่อแลกทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  2. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
   บริษัทฯ สนับสนุนให้หัวหน้างานพาพนักงานใต้บังคับบัญชาไปทำกิจกรรมร่วมกันในแผนก เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและทำให้พนักงานเก่าและใหม่ ได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
  3. กิจกรรม ORIGIN ONE Day Trip
   บริษัทฯ จัดกิจกรรมพาพนักงานไปสถานที่ท่องเที่ยวตามเทศกาลซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร โดยเป็นสถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วัน โดยให้พนักงานที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พาพนักงานที่สนใจร่วมกิจกรรม เดินทางไปทำกิจกรรมที่จังหวัด ระยอง จำนวน 1 ครั้ง
  4. กิจกรรม ORGIN Outing Trip
   กิจกรรมที่พาพนักงานของไปบริษัทฯ ไปทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และพักผ่อนนอกสถานที่
  5. กิจกรรม ORGIN Half Year Party
   กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน ที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดครึ่งปีแรก รวมถึงเป็นการประกาศเป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลังให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน
  6. กิจกรรม Small Group Activity
   บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มของพนักงานในแต่ละแผนก จำนวน 5-10 ท่าน เพื่อการแก้ไขปัญหาในการทำงาน รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  7. การจัดอบรมให้แก่พนักงาน
   บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงทักษะการบริหารของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดอบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ที่งนี้บริษัทฯ ยังเชิญวิทยากรจากภายนอกขององค์กรมาให้ความรู้ และการส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันภายนอก เพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานขององค์กรในทุกระดับ เช่น
   • การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน
   • หลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่พนักงานขาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
   • ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จัดทำหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่พนักงานกลุ่มแม่บ้าน เพื่อการบริการที่มีมาตรฐาน โดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในงานด้านการบริการโดยเฉพาะ
   • การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลที่ต้องพบปะลูกค้า เช่น หลักสูตรสอนการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ
   • อบรมหลักสูตรระยะสัน้ และระยะยาวที่สถานบันการศึกษาเป็นผู้จัด เช่น อบรม HROD ซึ่งจัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น

   ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถและทักษะให้เพียงพอในการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มทักษะความรู้ในทุกๆด้าน ให้แก่พนักงานทุกระดับ

  8. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (ORIGIN School)
   บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นการอบรมระยะสั้น จำนวน 3 วัน จำนวนประมาณ 20-40 ท่าน/รุ่น เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้รู้จักบริษัทฯ และกระบวนการต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การประสานและส่งต่องานที่เป็นระบบ และเพื่อให้พนักงานใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้าองค์กรและเข้าใจวัฒนธรรมรวมไปถึงพื้นเพความเป็นมาขององค์กร
 3. การจ่ายผลตอบแทนในการทำงาน
  บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสัน้ และในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆแก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และกิจกรรมงานเลี้ยงกลางปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เป็นต้น

  โดยมีสวัสดิการและนโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน ดังนี้

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   การจัดตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานนั้นจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 3% - 7% โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
  2. กองทุนประกันสังคม
   กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่มิใช่จากการทำงาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของบริษัทฯ และส่วนของรัฐบาล
  3. กองทุนเงินทดแทน
   กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งหมด
  4. ของเยี่ยม
   กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน หรือภรรยาพนักงานให้กำเนิดบุตร
  5. เงินช่วยเหลือ
   บริษัทฯ มีสวัสดิการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น กรณีสมรส ประสบภัยพิบัติเงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

  โดยบริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

  พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จที่ผ่านมาและความสำเร็จใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน ด้วยบริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงานสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง โดยการมุ่งปรับปรุงสวัสดิการเดิมให้มีความทันสมัย และการเพิ่มสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองและให้เหมาะสมกับกลุ่มตามวัยของพนักงาน โดยในปี 2558 นั้นเนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้มีการจัดทำ Employee Stock Option Plan (ESOP) ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

 4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
  บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอัคคีภัย และโรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยมีรายมีรายละเอียด ดังนี้
  1. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
   พนักงานที่ผ่านพ้นช่วงการทดลองงาน จะได้รับบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนด โดยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน และจะมีสวัสดิการในเรื่องของค่าทันตกรรมเป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
  2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
   เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจะจัดในช่วงประมาณสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและระดับของพนักงาน

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดอีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล

สำหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ นั้นบริษัทฯ มีการเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น

 • การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นประหยัดไฟ เป็นต้นซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว
 • การติดตั้งแผงโซลาร์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณชั้นบนสุดของโครงการTropicana เอราวัณ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้านและสังคมไทย รวมทั้งบริษัทฯ มุ่งเสริมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯได้เน้นการช่วยสังคมโดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการและสนับเงินหรือสิ่งของให้ แก่สังคมด้านการศึกษา และได้ เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้าและผู้ค่าของบริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน กิจกรรมพาพนักงานที่วันเกิดในไตรมาสนั้นๆ ไปร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มผู้พิการ หรือทุพพลภาพ บ้านเด็กอ่อน และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น โดยทุกๆ ครั้งจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วม พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเงินด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินสนับสนุนวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนและสถานีอนามัย เป็นต้น

และโดยตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. การเลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมทำบุญ โดยผ่านโครงการ ทำบุญวันเกิดพนักงานประจำไตรมาส ซึ่งได้ร่วมกับสถานสงเคราะห์ต่างๆ จัดกิจกรรม และเลี้ยงอาหารแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกำพร้า และบ้านพักคนชรา เช่น บ้านนนทภูมิ, สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง เป็นต้น
 2. โครงการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงสถานศึกษาและสถานพยาบาล
  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกลุ่มภาคการศึกษา และสถานพยาบาลของท้องถิ่นที่ขาดแคลน โดยมอบเงิน สนับสนุน และบริจาควัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงสุขภัณฑ์ มูลค่ากว่า 60,000 บาทให้แก่โรงเรียน วัดเมดารางค์ เพื่อปรับปรุงโรงเรียน และได้สนับสนุนวัสดุปูพื้นและดำเนินการปรับปรุงอาคาร มูลค่า 96,445 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย
 3. โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
  บริษัทฯ ได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ชุมชน โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท แก่โรงเรียนวัดด่านสำโรง
 4. โครงการปั่นเพื่อแม่
  บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อแม่ของจังหวัดสมุทรปราการ
 5. โครงการมอบเงินสนับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
  บริษัทฯ ได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 300,000 บาท จากการร่วมกิจกรรมของครอบครัวออริจิ้นแฟมิลี่ เพื่อเป็นการสบทบทุนการศึกษาแก่มูลนิธิไทยรัฐ เพื่อนำไปสนับสนุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า 100 โครงการ
 6. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  บริษัทฯ และตัวแทนพนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับและส่วนงานต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจกรรมที่จัดโดยโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชดำริ

ภาพกิจกรรม