กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพื่อผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  เหมาะสม และครอบคลุม โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

 • ด้านพันธมิตร มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส คัดเลือกผู้รับเหมาด้วยความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอนเอียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถือเป็นความลับในทางธุรกิจ อาทิเช่น เงื่อนไข ราคา ให้กับทางคู่ค้าของบริษัทฯ
 • ด้านพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ คัดเลือกพนักงานด้วยความสามารถที่แท้จริง ปราศจากอคติด้านเชื้อชาติ ศาสนา
 • ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และรูปภาพที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ดังนี้

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ

และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่าบบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
 • จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
 • บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 • บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับบุคลภายนอก หากพบเห็นการกระทำความผิดของพนักงาน โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.origin.co.th  (แจ้งเบาะแสการทุจริต)
 • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค และต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 • บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยนชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)  ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ผลิตที่กระทำการดังกล่าว เป็นต้น โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญามาตรฐานของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี
 • ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคัดเลือกด้วยความสามารถที่แท้จริง ไม่เลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสมส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อความสุขทั้งกายและใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ดังนี้

 1. จะพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในบริษัทฯ เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการสรรหาจากภายนอก โดยหากเป็นพนักงานจากภายนอก บริษัทฯ มุ่งสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จะส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาพนักงานอย่างชัดเจน และดูแลพนักงานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานในหน้าที่ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
 3. จะบริหารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันอยู่เสมอ และจะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
 4. จะส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้พนักงานมีความร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ผลประการของบริษัทสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
  1. การสรรหา
   บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้หากมีตำแหน่งงานว่างลงหรือมีตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจากพนักงานภายในของบริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอก ยกเว้นแต่ไม่มีบุคคลที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก โดยจะสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ากับองค์กรได้มาร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
   บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถของพนักงานโดยสนับสนุนทั้งการจัดการฝีกอบรมให้แก่พนักงานและมีสวัสดิการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาต่อให้แก่พนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และความรู้ด้านอื่นๆ ทั่วไปทั้งด้านกฎหมาย หรือสวัสดิการต่างๆ หรือส่งพนักงานไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันและระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 396 คน มีการอบรมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนรวม 5,203.5 ชั่วโมง เทียบเป็น 13.14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความสุขในการทำงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากความเครียด และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างแผนกในองค์กร โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
   1. กิจกรรมวันรวมใจ ORIGIN
    เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกๆ ไตรมาส เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารและพนักงานใหม่ รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ให้แก่พนักงานทราบ ทั้งนี้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก มาให้ความรู้แก่พนักงาน ซึ่งวันดังกล่าวจะเป็นวันที่พนักงานทุกระดับขององค์กรได้มารวมตัวกันเพื่อแลกทำความรู้จัก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
   2. กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ประจำไตรมาส
    บริษัทฯ สนับสนุนให้หัวหน้างานพาพนักงานใต้บังคับบัญชาไปทำกิจกรรมร่วมกันในแผนก เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและทำให้พนักงานเก่าและใหม่ ได้พบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
   3. กิจกรรม ORGIN Outing Trip
    กิจกรรมที่พาพนักงานของไปบริษัทฯ ไปทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร และพักผ่อนนอกสถานที่
   4. กิจกรรม ORGIN Half Year Party
    กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงาน ที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดครึ่งปีแรก รวมถึงเป็นการประกาศเป้าหมายในช่วงครึ่งปีหลังให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน
   5. กิจกรรม Small Group Activity
    บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยการรวมกลุ่มของพนักงานในแต่ละแผนก จำนวน 5-10 ท่าน    เพื่อการแก้ไขปัญหาในการทำงาน รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างเนื่อง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
   6. การจัดอบรมให้แก่พนักงาน
    บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการทำงาน รวมไปถึงทักษะการบริหารของพนักงานในทุกระดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดอบรมโดยมีวิทยากรภายใน ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเชิญวิทยากรจากภายนอกขององค์กรมาให้ความรู้ และการส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันภายนอก เพื่อให้เหมาะสมกับพนักงานขององค์กรในทุกระดับ เช่น
    • การเข้าร่วมสัมมนาและประชุมต่างๆ เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) .สภาวิชาชีพบัญชี , โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBS) เป็นต้น
    • หลักสูตรการฝึกอบรมด้านภาษาให้แก่พนักงานขาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
    • ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี จัดทำหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติให้แก่พนักงานกลุ่มแม่บ้านเพื่อการบริการที่มีมาตรฐาน โดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เชี่ยวชาญในงานด้านการบริการโดยเฉพาะ
    • การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของพนักงานขาย และพนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลที่ต้องพบปะลูกค้า เช่น หลักสูตรสอนการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
    • อบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่สถานบันการศึกษาเป็นผู้จัด เช่น อบรม HROD ซึ่งจัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นต้น

    ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถและทักษะให้เพียงพอในการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มทักษะความรู้ในทุกๆ ด้าน ให้แก่พนักงานทุกระดับ

   7. กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (ORIGIN School)
    บริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ โดยเป็นการอบรมระยะสั้น จำนวน 3 วัน จำนวนประมาณ 20-40 ท่าน/รุ่น เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจแนวความคิด วัฒนธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท โครสร้างและกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และของบริษัทฯเพื่อเป็นการวางรากฐาน และหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้การประสานและส่งต่องานที่เป็นระบบ และเพื่อให้พนักงานใหม่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้าองค์กรและเข้าใจวัฒนธรรมรวมไปถึงพื้นเพความเป็นมาขององค์กร
  3. การจ่ายผลตอบแทนในการทำงาน
   บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกต้นปี บริษัทฯ จะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชีวั้ดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี (โบนัส) ทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงาน และมีกิจกรรมสำหรับพนักงาน เช่น จัดงานปีใหม่และจับสลากให้รางวัลพิเศษกับพนักงานจำนวนมาก และกิจกรรมงานเลี้ยงกลางปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เป็นต้น

   โดยมีสวัสดิการและนโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนของพนักงาน ดังนี้

   1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    การจัดตั้งกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการออมทรัพย์และสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว และพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเงินสะสมส่วนของพนักงานนั้น จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงานโดยอัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่าง 3% - 7% โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
   2. กองทุนประกันสังคม
    กรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ที่มิใช่จากการทำงาน ซึ่งที่มาของกองทุนมาจากเงินสมทบจากส่วนของพนักงาน ส่วนของบริษัทฯ และส่วนของรัฐบาล
   3. กองทุนเงินทดแทน
    กรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งหมด
   4. ของเยี่ยม
    กรณีเจ็บป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือกรณีพนักงาน หรือภรรยาพนักงานให้กำเนิดบุตร
   5. เงินช่วยเหลือ
    บริษัทฯ มีสวัสดิการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน เช่น กรณีสมรส ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ เงินค่าเจ้าภาพงานศพ และเงินช่วยเหลืองานศพ ซึ่งครอบคลุมถึงพนักงาน บิดา-มารดาของพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน เป็นต้น

   โดยบริษัทฯ ถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญ กำลังใจที่ดี พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

   พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จที่ผ่านมาและความสำเร็จใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน ด้วยบริษัทฯ เห็นว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้การดูแล รักษา และพัฒนาพนักงานอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวพนักงานสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทั่วถึง โดยการมุ่งปรับปรุงสวัสดิการเดิมให้มีความทันสมัย และการเพิ่มสวัสดิการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองและให้เหมาะสมกับกลุ่มตามวัยของพนักงาน บริษัทได้มีการจัดทำEmployee Stock Option Plan (ESOP) ให้แก่พนักงานซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญ ทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

  4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
   บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม เช่น การกำหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่ออยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อระบบป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอัคคีภัย และโรคภัย เป็นต้น ในส่วนของพนักงานบริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   1. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
    พนักงานที่ผ่านพ้นช่วงการทดลองงาน จะได้รับบัตรประกันสุขภาพแบบกลุ่มจากบริษัทประกันสุขภาพที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนด โดยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน และจะมีสวัสดิการในเรื่องของค่าทันตกรรมเป็นส่วนที่นอกเหนือจากส่วนของประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
   2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
    เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยจะจัดในช่วงประมาณสิ้นเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยเป็นการตรวจตามแผนแบ่งตามช่วงอายุ หน้าที่ความรับผิดชอบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและระดับของพนักงาน
   3. ความปลอดภัยในการทำงานทั้งในส่วนของสถานที่ทำนและสถานที่ก่อสร้างโครงการ

   นอกจากที่บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานแล้ว ยังให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานก่อสร้างอีกด้วย ด้วยการทำแผนงานด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการนำผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อกำหนด ซึ่งในส่วนที่ 4 เป็นแผนด้านความปลอดภัยภายในที่พักคนงาน (Safety Camps) โดยมีรายละเอียดดังนี้

   • มีการกำหนดให้ห้องพักมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด มีอากาศถ่ายเทได้ดี
   • มีห้องน้ำที่แยกสัดส่วนชายและหญิง
   • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่พักคนงานตลอด 24 ชั่วโมง
   • มีการดูแลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม อาทิ จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วบริเวณที่พักคนงาน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการดับเพลิงเป็นประจำ
   • จัดให้มีการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
   • มีการฉีดพ่นยากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลงรบกวนภายในที่พักคนงานเป็นประจำ

   นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นลูกหลานคนงานก่อสร้างในหลายส่วนดังนี้

   • ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน มีสัญชาติไทย และมีสิทธิที่เข้าเรียนในประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาและประสานกับโรงเรียนให้ ซึ่งได้ดำเนินการที่โครงการ Cabana สำโรง โดยได้ประสานให้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดมหาวงษ์จำนวน 2 คน 
   • จัดงานปีใหม่ แจกของขวัญให้กับเด็ก โดยที่ผู้บริหารระดับสูงจะเดินทางมาเยี่ยม พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ และแจกของขวัญให้กับเด็กๆ สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับทั้งพ่อแม่ และลูกหลานผู้ใช้แรงงาน
   • บริษัทฯ สนับสนุนเรื่องความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัว จึงไม่มีนโยบายห้ามให้ผู้ใช้แรงงานนำเด็กมาอยู่ในที่พักคนงาน แต่จะต้องมีการแบ่งเขตอย่างชัดเจนถึงเขตอนุญาตและเขตที่ห้ามเข้า และเน้นย้ำกับผู้ใช้แรงงานว่าห้ามให้เด็กเข้ามาเขตก่อสร้างอย่างเด็ดขาด

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้บริโภค กล่าวคือ การผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของโครงการอาคารชุดให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique Design) รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function Unit Plan Design) โดยจัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 300 0000 เพื่อตอบคำถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัย นอกจากนั้นยังจัดงานกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกบ้านกับลูกบ้าน และบริษัทฯ กับลูกบ้าน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 หมวดใหญ่คือ บันเทิง กีฬา และงานศิลปะ ได้แก่

 • การพาลูกบ้านไปดูภาพยนตร์ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้งในรอบปี 2559
 • กิจกรรมออกกำลังกายแทรมโพลีน เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับลูกบ้าน
 • งานศิลปะที่เสริมสมาธิ ด้วยการพับกลีบดอกบัวเจริญสติ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากล ทั้งงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มวางแผนกระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และในส่วนของสำนักงานเอง

 1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

  บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลัก EIA โดยได้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) ซึ่งเป็นแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภัยในการทำงานและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง ที่จะมีการนำผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกัน ตามหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อกำหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภัยภายในโครงการ (SAFETY INSITE) และส่วนที่ 3 จัดทำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ

 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นประหยัดไฟ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว

 3. การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสำนักงาน

  บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการประหยัดพลังงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมทั้งนำมาตรการการประหยัดพลังงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการให้รางวัลพนักงานทุกคนหากมีการประหยัดไฟได้ตามเป้าที่วางไว้ในแต่ละปีสำหรับทรัพยากรชนิดสิ้นเปลือง เช่น กระดาษเอกสาร บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการทำงานแบบ Paperless โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนาระบบ OSB (Origin Smart Business) เพื่อนำเอกสารต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการทำงาน (Standard of Procedure) และแบบฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเรียกใช้และอนุมัติผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษให้เกิดความสิ้นเปลืองด้านทรัพยากร

การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อนบ้านและสังคมไทย รวมทั้ง บริษัทฯ มุ่งเสริมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯได้เน้นการช่วยสังคมโดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการและสนับเงินหรือสิ่งของให้ แก่สังคมด้านการศึกษา และได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และผู้ค้าของบริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน กิจกรรมพาพนักงานที่วันเกิดในไตรมาสนั้น ๆ ไปร่วมกิจกรรมการเลี้ยงอาหารและมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มผู้พิการ หรือทุพพลภาพ บ้านเด็กอ่อน และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น โดยทุกๆ ครั้ง จะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วม พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเงินด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส และมอบเงินสนับสนุนวัสดุก่อสร้างให้แก่โรงเรียนและสถานีอนามัย เป็นต้น

โดยตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • บริษัทฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กพิการและทุพพลภาพ สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับสถานสงเคราะห์ฯ ตามแนวทางและนโยบายของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ร่วมกับธนาคาร UOB จัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับเด็กๆ มูลนิธิสันติสุข ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ

ภาพกิจกรรม