This printed article is located at http://investor-th.origin.co.th/csr.html

CSR

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร และพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก บรรษัทภิบาล โดยจะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี โดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และพันธกิจในการใส่ใจรายละเอียดความต้องการ ของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงการอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้า รวมทั้งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ คู่ค้า ลูกค้า ผุ้ถือหุ้น พันธมิตร พนักงาน และสังคม ทำให้บริษัทฯ ยึดมั่นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนนำแนวคิดดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล คือการประกอบ กิจการอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติกับทั้งภายในองค์กร อันได้แก่

ภายในองค์กร

 • การเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคลากร การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ การเปิดโอกาสให้ผู้มี ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัทฯ ปราศจากอคติด้านเชื้อชาติ ศาสนา

ภายนอกองค์กร

 • ด้านพันธมิตร มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส คัดเลือกผู้รับเหมาด้วยความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอนเอียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา รวมทั้ง ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถือเป็นความลับในทางธุรกิจ อาทิเช่น เงื่อนไข ราคา ให้กับทางคู่ค้าของบริษัทฯ และการให้ความซื่อสัตย์ ต่อสถาบันการเงินในการชำระเงินตรงตามเวลา
 • ด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ มีนโยบายให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น และรูปภาพที่ เผยแพร่ในสื่อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุญาต จากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วย ความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ดังนี้

 • กรรมการผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
 • ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานภายในองค์กร ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความ เคร่งครัดทั้งองค์กร
 • บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
 • บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้กับบุคลภายนอก หากพบเห็นการกระทำความผิดของพนักงาน โดยสามารถแจ้งได้ที่ www.origin.co.th (ในหัวข้อแจ้งเบาะแสการทุจริต (“whistleblower”)
 • ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • ให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงินในกรณีที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครอบสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกัน อย่างเสมอภาค และต่อต้านการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 • บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) และไม่ทำธุรกรรมใดๆ กับคู่ค้าหรือผู้ผลิตที่กระทำการดังกล่าว เป็นต้น โดยมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญา มาตรฐานของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจาก แทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสรี
 • ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การมอบหมายงาน บริษัทฯ จะคัดเลือกด้วยความสามารถที่แท้จริง ไม่เลือกปฏิบัติอันมีเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ตามที่ บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในด้านรายได้ และขนาดขององค์กร แต่บริษัทฯ ก็ไม่ละเลยที่ จะคำนึงถึงความสำคัญของบุคลากรด้วยการกำหนดแนวปฏิบัติการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิแรงงาน อย่างเท่าและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดหลักการในการสรรหา คัดเลือกเพื่อว่าจ้างพนักงาน ดังนี้

 1. การสรรหา

  การว่าจ้างพนักงานโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กรและตำแหน่งงาน ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลในแบบ Origin Culture ที่มุ่งเน้นความเป็น Professional & Friendly โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศ อายุ หรือ ประวัติการศึกษา ด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพในการทำงานของคน สามารถพัฒนาได้ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากร ที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ การจัดให้มีการทดสอบความรู้ตามตำแหน่งงานเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้สมัคร การวัดทัศนคติใน การทำงาน การวัดความถนัดในการทำงานในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างประสบความสำเร็จและ มีความสุข กล่าวคือได้ทำงานที่ถนัดและรักในงานที่ทำ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่า ได้รับบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรมาทำร่วมเป็นทีมงาน โดยการใช้เครื่องมือ Competency Based Interview มาเป็นแนวทาง ในการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานสรรหาเชิงรุกเพิ่มเติม ทั้งการจัดงาน Interview Day โครงการ Friends 143 รายงานประจำปี 2560 get Friends หรือการเข้าร่วมงานจัดหางานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้แก่ การร่วม บรรยายในสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับหลาย สถาบันการศึกษา

 2. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละกลุ่มให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน แบบ Win - Win ทั้งองค์กรและพนักงาน ในปี 2560 มีพนักงานจำนวน 706 คน มีการอบรมทั้งหมดจำนวนรวม 8,930 ชั่วโมง เทียบเป็น 12.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

  • พนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ และโปรแกรมชื่อว่า Onboard Training Program เพื่อให้พนักงานใหม่ ได้เข้ารับการฝึกอบรม และพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หน่วยงาน และงานในหน้าที่ความรับผิดชอบโดยหัวหน้า งานและพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการทดลองงาน
  • พนักงานทุกคน หัวหน้างานจะร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการกำ หนดแผนการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในงาน หรือ ที่เรียกว่า Professional Development Program ซึ่งจะใช้เป็น Individual Development Plan ของพนักงานเพื่อนำไปสู่การ เป็นพนักงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
  • พนักงานในระดับบริหาร บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของบทบาทความรับผิดชอบของพนักงานในระดับบริหาร ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จึงได้มีการกำหนดแผนการพัฒนาภายใต้โปรแกรม Origin Leadership Development ดังนี้
    • หลักสูตร Coach / Mentor & Situational Leadership สำหรับผู้บริหารระดับต้น ซึ่งได้แก่ ระดับ Manager ถึง Assistant Vice President

    • หลักสูตร Leadership as a Change Agent สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งได้แก่ ระดับ Vice President ถึง Senior Vice President

    • หลักสูตร Visionary Leadership สำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้แก่ ระดับ Executive Vice President ขึ้นไป

  • พนักงานกลุ่ม Talent & Successor บริษัทฯ ได้กำหนดแผนในการพัฒนาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ ทำงานในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ระดับสูงต่อไปในอนาคต
 3. การจ่ายผลตอบแทนในการทำงาน

  บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการทำงาน โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีการกำหนด โครงสร้างเงินเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบันที่ทำการสำรวจอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างเงินเดือนเหมาะสมและสามารถ แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีและโบนัสให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยนำระบบ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อความชัดเจนในเป้าหมายและผลงาน ของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการประเมินผล 360 องศาตาม Core Competency ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร มาใช้เป็น เครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หน่วยงานและผลประกอบการของบริษัทฯตามหลักการจ่ายผล ตอบแทนแบบ Performance Based Pay เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอีกด้วย

  • บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนอื่นของพนักงาน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
    • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองลี้ยงชีพให้แก่พนักงานทุกระดับโดยบริษัทฯ ได้สมทบ ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

    • การจัดสรรหุ้น Employee Stock Ownership Plan หรือ ESOP ให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทน และกระตุ้นจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร และความ มั่งคั่งอย่างยั่งยืนของพนักงานอีกด้วย

    • บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

 4. กลุ่มที่ 1

  สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การจ่ายเงินสมทบการทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ตรวจสุขภาพประจำปี ประกัน สุขภาพ ค่าทันตกรรมซึ่งเป็นความคุ้มครองพิเศษที่บริษัทจ่ายให้พนักงานเองโดยไม่เกี่ยวกับบริษัทประกันใดๆ เงินช่วยเหลือ ตามวาระต่างๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต หรือกรณีคลอดบุตร ทุนการศึกษาปริญญาโท ส่วนลด ในการซื้อสินค้าโครงการของบริษัท

  กลุ่มที่ 2

  สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ชุดยูนิฟอร์ม กระเช้าเยี่ยมเมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และ Origin Happy More ซึ่ง เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 1 วัน

  • บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีรางวัลการขายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการขายอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการมอบ รางวัลให้กับพนักงานกลุ่มต่างๆ ที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอ

 5. การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิพนักงานในการมีส่วนร่วมหรือการรวมกลุ่มเจรจากับนายจ้าง

  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะสะท้อนด้วยสวัสดิการ กิจกรรม และวัฒนธรรมในการทำงาน แบบ Professional & Friendly แล้ว ยังได้มีแนวทางในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และรับฟังความต้องการของพนักงานในหลาย ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น

  • การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ที่ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มี พนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการสวัสดิการ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของ พนักงานในการแจ้งความต้องการ และความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงาน นโยบาย สวัสดิการ และการดูแลความเป็นอยู่ของ พนักงานผ่านการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส
  • การทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานในทุก ระดับ ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานตอบแบบสอบถามออนไลน์ซึ่งเป็นความลับระหว่างพนักงานแต่ละคนกับฝ่ายทรัพยากร บุคคล โดยหลังจากที่ได้รับผลการสำรวจแล้ว บริษัทฯได้มีการดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องทุกข์ในกรณีที่พนักงานมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้น เนื่องจาก การทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทน ในการทำงานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชาต่อพนักงานหรือระหว่าง พนักงานด้วยกัน และพนักงานได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ จ้างได้ดำเนินการแก้ไข หรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน และเพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างมี ความสุข
 6. มีกระบวนการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานประกอบการ

  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การจ้างงานและการปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่ง รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ เช่น การไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศในการว่าจ้างพนักงาน โดยบริษัทฯจะพิจารณาที่ความสามารถและ ความเหมาะสมของผู้สมัครงานเป็นหลัก เป็นต้น

 7. มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

  • ขอบเขตและความหมาย การร้องทุกข์/ร้องเรียน หมายถึง กรณีที่พนักงานมีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้น เนื่องจาก การทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทน ในการทำงานหรือประโยชน์อื่นที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายแรงงาน หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชาต่อพนักงานหรือระหว่างพนักงานด้วยกัน และพนักงานได้เสนอความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ จ้างได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน และเพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข
  • วิธีการและขั้นตอน พนักงานที่มีความไม่พอใจหรือมีความทุกข์เนื่องจากการทำงานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นคำร้อง ทุกข์ต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาขั้นแรกของตนโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องที่จะต้องร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติของ ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นต้น ให้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
  • การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับคำร้องทุกข์จากพนักงานแล้ว ให้รีบดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง ในเรื่องที่ร้องทุกข์นั้นโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้โดยดำเนินการด้วยตนเองหรือด้วยความช่วย เหลือจากพนักงาน ทั้งนี้พนักงาน ผู้ยื่นคำร้องทุกข์จะต้องให้ข้อเท็จริงโดยละเอียดแก่ผู้บังคับบัญชาด้วย เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เรื่องราวร้องทุกข์นั้น หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชานั้นและผู้บังคับบัญชาสามารถแก้ไขได้ก็ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบพร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบด้วยหาก เรื่องราวที่ร้องทุกข์นั้น เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ที่บังคับบัญชานั้น ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื่องราวที่ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลำดับ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดำเนิน การตรวจสอบและ พิจารณาคำร้องทุกข์เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นที่ได้รับการร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นต้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
  • กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ เมื่อผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นที่ได้พิจารณาคำร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ที่เกิด การร้องทุกข์ และได้แจ้งให้พนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบ หากพนักงานผู้ยื่นคำร้องพอใจ ก็แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว แต่ถ้าพนักงานผู้ยื่นคำร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยื่นอุทธรณ์โดยกรอกข้อความที่อุทธรณ์ลงในแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น และยื่นต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์ จากผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชา สูงสุดจะพิจารณาอุทธรณ์และดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์ตามคำร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้พนักงาน ผู้ยื่นคำร้องทุกข์ทราบภายใน 15 วัน ทั้งนี้คำตัดสินของผู้บังคับบัญชาสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายถือเป็นสิ้นสุด และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องถือปฏิบัติตาม

  • ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการร้องทุกข์ที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้ง บริษัทและพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้น พนักงานที่ผู้ยื่นคำร้องทุกข์ บริษัทผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริงหรือให้พยาน หลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ และพนักงานที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องทุกข์ เมื่อได้กระทำโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิด ข้อยุ่งยากประการใดแก่บริษัท ก็ย่อมได้รับการประกันจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือ ดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว

 8. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

  บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและได้บังคับใช้กับพนักงานรวมทั้งผู้รับเหมาในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างให้จิตสำนึกด้านความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของความ สำเร็จในงาน (Safety in Process) และยังเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัยที่ยั่งยืนอีกด้วย รวมถึงแทรกอยู่ใน ระบบความคิดของการทำงานเสมอ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร คณะกรรมการความปลอดภยั ในการดูแลความปลอดภัยในการทำ งานของพนักงานในสำ นักงานและหน้างาน บรษิ ทั ฯ จัดให้มีการ ปลูกฝังทัศนคติและความเข้าใจในการบริหารและดูแลงานความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับด้วย เพื่อให้พนักงานทุกคนมี ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน และรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทั้ง จากหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

  บริษัทฯ ได้สื่อสารเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงานโดยผ่านหลายช่องทางเช่นเสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ Website Facebook Line เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ ปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการไม่พบสถิติการบาดเจ็บอันเกิดจาก การทำงานในสำนักงานและหน้างาน นอกจากนั้นแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด โดยการสุ่มตรวจ สารเสพติดในผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีอีกด้วย และบริษัทฯ ยังคง เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทำให้สำนักงานเป็นสำนักงาน ปลอดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีความรู้สึก เหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 โดยในปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ย้ายเข้าสู่สำนักงานแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ Origin Heart Office (OHO) เพื่อ ให้บริเวณสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทยังได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน อาทิ การวัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละประเภท การตรวจน้ำดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ เป็นต้น

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นอกจากที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นผลิตที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วนั้น บริษัทฯ ยังเน้นการให้บริการ ทั้งระหว่างการขายและหลังการขาย โดยเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่เปลี่ยนสถานะเป็นลูกบ้านจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุด โดย

 • คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา สะท้อนค่านิยม (Core Value) ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ตั้งราคาที่หวังผลกำไรที่สูงมากจนเกินไป เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคา ที่เหมาะสม
 • กิจกรรมเพื่อลูกบ้าน แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Origin Family) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกบ้านในโครงการ พร้อมอยู่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. Origin Fin Fest Concert

เป็นกิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปี ที่เชิญลูกบ้านโครงการต่างๆ ของบริษัท จำนวน 1,500 คน มาทำความรู้จักกัน พร้อมร่วมฟัง เพลง และเล่นกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลต่างๆ ภายในงาน

2.กิจกรรมมอบบัตรสมาชิกที่ลูกบ้านสามารถใช้เดินทางรถไฟฟ้า BTS

เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกบ้าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำบัตรสมาชิกในรูปแบบของบัตรรถไฟฟ้า BTS โดยร่วมกับ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด หรือที่รู้จักกันในชื่อบัตรแรบบิท โดยบริษัทฯ ได้ทำการเติมเงินภายในบัตรให้ลูกบ้าน จำนวน 100 บาท เพื่อให้ลูกบ้านสามารถนำไปใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ทันที

3. กิจรรม Origin Movie Day

เป็นกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้กับลูกบ้านเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในช่วงวันหยุด โดยมีลักษณะกิจกรรมคือการพาลูกบ้านผู้โชคดี จากการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง SMS พาไปชมภาพยนตร์ที่เป็นแนวครอบครัวและไม่มุ่งเน้นความรุนแรง ไตรมาสละ 1 ครั้ง

4.กิจกรรมชมละครเวทีสี่แผ่นดินเนื่องในวันแม่

เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ โดยพาลูกบ้านไปชมละครเวทีที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และการแสดงความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งลูกบ้านสามารถพาสมาชิกในครอบครัวไปชมด้วย นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของ สถาบันครอบครัว

5. กิจกรรม DIY ทำถุงหอม

เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับลูกบ้านโครงการพร้อมอยู่ในโครงการต่างๆ เพื่อให้ลูกบ้านนำถุงหอมที่ตนเองได้ทำไปตกแต่งและสร้าง บรรยากาศในห้องของตน

6.กิจกรรมชงชาและผสมผสานชาในแบบของตัวเอง

นอกจาก Origin Family จะจัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความรู้จักกับลูกบ้าน สอบถามความเป็นอยู่และข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกบ้านแล้ว กิจกรรมต่างๆ ยังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้านด้วยกันเองอีกด้วย โดยกิจกรรมชงชาได้เชิญวิทยากร ระดับมืออาชีพมาบรรยายเรื่องรสชาติ ที่มาของชา และยังให้ลูกบ้านช่วยกันผสมกลิ่นและรสชาติในแบบที่ตนเองชอบ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตาม หลักการสากล ตั้งแต่เริ่มวางแผนในการพัฒนาโครงการ การออกแบบ กระบวนการก่อสร้าง จนไปถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวม ไปถึงสำนักงานของบริษัทเอง

 1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง

  บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์เพื่อตอบรับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ ด้านอสังหาริมทรัพย์เข้าข่ายต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เพื่อให้ โครงการสามารถผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยได้จัดทำมาตรการ นโยบาย และแผนงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

  1. 1.1 ด้านความปลอดภัยโครงการ (SAFETY PLAN) บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำเนินงานในทุกๆขั้นตอนของ การพัฒนาโครงการ ดังนั้นจึงมีการการกำหนดแผนงานที่เน้นด้านความปลอดภัยในพัฒนาโครงการตั้งแต่ขั้นตอนในการ จัดเตรียมพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง ขณะก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยปรากฎอยู่ในรายงานวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงระบุอยู่ในสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาทุกราย ในเรื่องของมาตรการความ ปลอดภัย ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ข้างเคียง และพนักงานก่อสร้างที่จะต้องมีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ป้องกันในขณะทำงาน หรือสำหรับบุคคลภายนอกที่รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ทุกโครงการต้องมีแผน ป้องกันกรณีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตเพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   1.2 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบบริษัท มีการกำหนดมาตรในการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น

   • มาตรการเกี่ยวกับน้ำ
   • มาตรการเกี่ยวกับฝุ่นละออง
   • มาตรการเกี่ยวกับต้นไม้ สำหรับพื้นที่โครงการที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ บริษัทจะทำการออกแบบโครงการให้นำเอาต้นไม้ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และให้ทางรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและแนะนำวิธีการตกแต่ง ดูแลต้นไม้ แทนการตัดหรือโค่นต้นไม้ออกจากพื้นที่

   โดยมีการนำผลการตรวจสอบมาประชุม Site Meeting ทุกสัปดาห์เพื่อหาแนวทางควบคุม แก้ไข ป้องกันตามหลักการ ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดของ EIA หรือมากกว่าข้อกำหนด ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภัย ภายในโครงการ (SAFETY INSITE) และส่วนที่ 3 จัดทำแผนป้องกันผลกระทบชุมชนตามมาตรการ (EIA) รอบโครงการ

 2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

  บริษัทฯ เลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัด พลังงานในอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์ หลอดไฟแบบแอลอีดี เป็นต้น ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว

  นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง รวมถึงพื้นที่ภายในห้องชุดให้ลดการใช้พลังงานใน ช่วงกลางวันอีกด้วย เช่น โครงการ Notting Hill แพรกษา ที่ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางให้โล่งโปรง มีการระบายอาการได้ดีเพื่อลด การใช้เครื่องรับอากาศขนาดใหญ่ในพื้นที่ส่วนนี้ หรือการออกแบบห้องชุดโดยการใช้กระจกสูงเพื่อลดการใช้ไฟในช่วงเวลาการวัน เป็นต้น

 3. และเพื่อตอบรับกับแนวทางการประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งปีพ.ศ. 2553 มีการจัดตั้งหน่วย งานด้านอาคารเขียวของไทยขึ้น ชื่อว่าสถาบันอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute (TGBI) โดยเป้าหมายหลัก คือ ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำมาตรฐานรวมทั้งหลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เองเพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์ อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสียเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศมีหน่วยงานในด้านการ ออกแบบโครงการตามมาตรฐานอาคารเขียว (TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)

  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับหมวดงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและอาคารปรับปรุงใหม่ในขั้นออกแบบ ที่มีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation

 4. นโยบายด้านการจัดการภายในบริษัท

  บริษัทฯ ได้ออกแบบสำนักงานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดพลังงาน มีนโยบายลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเอกสารใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การนำไปปฏิบัติ
 1. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ

 2. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ และดำเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับบางหัวข้อที่ เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทยทุกโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมกับ การสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว การ ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การใช้พืชพรรณท้องถิ่นที่เหมาะสม การซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การลดใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ สำหรับระบบปรับอากาศ การระบายอากาศและความส่องสว่างภายในอาคาร การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

  (อ้างถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและอาคาร ปรับปรุงใหม่ ในขั้นออกแบบ ที่มีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation)

  ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมัครเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพื่อขอหนังสือรับรองการ ผ่านเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ของบริษัท ต่อไป

 3. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อม (EIA) และทำการตรวจสอบติดตามอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอทุกโครงการ
 4. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องของ การกองเก็บวัสดุ การจัดการวัสดุเหลือใช้ หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือสภาพแวดล้อมข้าง เคียงทุกโครงการ
 5. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้รับเหมาทุกโครงการให้จัดทำประกันภัยสำหรบั การก่อสร้าง (CAR INSURANCE)
 6. ฝ่ายบัญชีและการเงินจะพัฒนา Website เพื่อติดต่อกับลูกค้าและจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ
 7. บริษัทฯ ได้ออกแบบสำนักงานให้มีการใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อการประหยัดพลังงาน มีนโยบายลดการใช้กระดาษ สนับสนุนการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการนำเอกสารใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ ให้ออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ของสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการ
 9. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะประสานงานกับผู้ออกแบบโครงการ และดำเนินการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับบางหัวข้อที่ เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ TREES PRE-NC ของสถาบันอาคารเขียวไทยทุกโครงการ เช่น การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมกับ การสร้างอาคาร การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว การออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ การปลูกต้นไม้ยืนต้น การใช้พืชพรรณท้องถิ่นที่เหมาะสม การซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การลดใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซนในชั้น บรรยากาศ สำหรับระบบปรับอากาศ การระบายอากาศและความส่องสว่างภายในอาคาร การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

  (อ้างถึง ** เกณฑ์การการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำหรับการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและ อาคารปรับปรุงใหม่ ในขั้นออกแบบ ที่มีชื่อเรียกว่า TREES PRE-NC หรือ TREES For Pre New Construction & Major Renovation)

  ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจะส่งโครงการสมัครเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์ TREES PRE-NC เพื่อขอหนังสือรับรองการ ผ่านเกณฑ์ของสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ด้าน CSR ของบริษัท ต่อไป

 10. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการที่ได้ระบุไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อม (EIA) และทำการตรวจสอบติดตามอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอทุกโครงการ
 11. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จะบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ในเรื่องของ การกองเก็บวัสดุ การจัดการวัสดุเหลือใช้ หรือการนำกลับไปใช้ใหม่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนหรือสภาพแวดล้อมข้าง เคียงทุกโครงการ
 12. ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้างจะประสานงานผู้รับเหมาทุกโครงการให้จัดทำประกันภัยสำหรบั การก่อสร้าง (CAR INSURANCE)
 13. ฝ่ายบัญชีและการเงินจะพัฒนา Website เพื่อติดต่อกับลูกค้าและจัดส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ

การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้ กับชุมชนและสังคมไทย รวมทั้ง มุ่งเสริมส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเป็นหลัก โดยเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะ เป็นกำลังสำคัญหลักในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้นยังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ และการสนับสนุน การบริจาคสิ่งของตามที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ และยังได้เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทได้มีส่วนร่วมกิจกรรม ต่างๆ เช่น ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน การมอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มผู้พิการ หรือทุพพลภาพ บ้านเด็กอ่อน และมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมี รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1. กิจกรรมเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลสำโรงเหนือที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้คือการเป็นเจ้าภาพ อาหารกลางวันในโครงการอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอมเพื่อใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้มาก ยิ่งขึ้น

2. กิจกรรมจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์

เนื่องจากปี 2560 มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ จึงได้เชิญลูกบ้าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ต่อไป

3. กิจกรรมมอบน้ำดื่ม 9,999 ขวดแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง

เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

4. กิจกรรมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

เพื่อสนับสนุนโครงการคลังอาหารในครัวเรือน โดยจะมอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และเครื่องมือการเกษตร ให้กับเด็กและเยาวชนที่ยากจน เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน สามารถนำรายได้มาเป็นทุนการศึกษาต่อไป

5. กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

มอบเงินให้กับสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อสนับสนุนเป็นเงินทุนในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มอบแก่โรงเรียน วัดบ้านสระ จังหวัดสุพรรณบุรี

6. กิจกรรมมอบเงินบริจาคบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

เพื่อนำไปทำกิจกรรมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ภายใต้ โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิศไท้ องค์ราชัน ราชินี

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคสังคมดิจิตอล นอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุดแล้ว บริษัทยังบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญ กับเรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริการ โดยได้สร้างแอพพลิเคชั่นชื่อ Digital Butler ขึ้น ซึ่งเป็นการนำเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ กับการบริการลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยและการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ให้มากที่สุด อาทิ การสั่งอาหาร การแจ้ง ทำความสะอาดห้อง การให้บริการซักรีดเสื้อผ้า การแจ้งซ่อม การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การเรียกรถพยาบาล เป็นต้น โดยได้จัดงานแถลงข่าว ขึ้นในเดือนมกราคม 2560

ภาพกิจกรรม


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.