ข้อมูลผู้ค้าหลักทรัพย์ (ตั๋วแลกเงิน)

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
เลขที่ 175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120.
เบอร์โทรศัพท์ : 02-680-1000
โทรสาร : 02-680-1014

2. บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12, 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-829-6999
โทรสาร : 02-829-6500

3. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-165-5555
 

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-544-5740