1
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.03
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Management Development Program The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
 • Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia University
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2558 - 2559
  กรรมการอิสระ บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์
 • 2548 - 2555
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
2
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.03
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS in Computer and Information Sciences, Syracuse University, USA.
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • HMS รุ่น ที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
 • 2555 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2542 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 - 2555
  ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 • 2551 - 2555
  กรรมการ บริษัท เทรดสยาม จำกัด
 • 2547 - 2551
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3
พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 28
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • DCP รุ่น ที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2558
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2556
  รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด
 • 2555 - 2556
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย จำกัด
 • 2552
  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 2552 - 2554
  กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
4
นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 162/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Diploma Program รุ่นที่ 36/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  Partner บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
 • 2558 - 2559
  กรรมการอิสระ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557
  Partner บริษัท กฎหมาย เอชเอ็นพี จำกัด
 • 2551 - 2553
  ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 • 2550 - 2551
  ทนายความที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท พีบีเอส ลอว์ จำกัด
5
นายนิวัติ ลมุนพันธ์
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • DCP รุ่นที่ 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2559
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กระทรวงมหาดไทย
 • 2554 - 2558
  กรรมการอิสระ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)
6
นางกมลวรรณ วิปุลากร
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Western Illinois University, USA
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA
 • ประกาศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, USA
ประวัติการฝึกอบรม
 • Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (122/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2561 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
 • 2561 - 2562
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2561
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - 2560
  กรรมการสรรหา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2553
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Credit Rating Analysis - Organized by ASEAN Forum on Credit Rating Agencies (AFCRA) in: Malaysia; Indonesia; Philippines and Thailand
 • Credit Rating Analysis - Organized by Standard & Poor’s, New York
 • Corporate Banking and Project Financing - Organized by Fortis Bank SA/NV, Brussels, Belgium
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2560
  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิ่ง จำกัด
 • 2553 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา เรียล เอสเตท จำกัด
 • 2553 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จำกัด
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส จำกัด
 • 2552 - 2557
  กรรมการ บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 60.62
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Master Degree of Engineering, University of New South Wales,Australia
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
9
นางอารดา จรูญเอก
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 60.62
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด