ชื่อบริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ORI
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,452,861,730 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,545,776,222.50 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,226,430,865 บาท
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ที่อยู่สำหรับติดต่อ ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02 030 0000
โทรสาร 02 398 8066
เว็บไซต์บริษัท www.origin.co.th