ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381
โทรศัพท์ 020 300 000
โทรสาร 02 398 8066
Website www.origin.co.th
ทุนจดทะเบียน 1,024,677,594 บาท
ประเภทของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 813,148,673.50 บาท
ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น