ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ORI
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381
ทุนจดทะเบียน 1,024,677,594.00 บาท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 813,148,673.50 บาท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-030-0000
โทรสาร 02-398-9994
เว็บไซต์บริษัท www.origin.co.th