ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ORI
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000381
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 2,449,073,932 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 1,542,604,139.50 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,224,536,966.00 บาท
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-030-0000
โทรสาร 02-029-1939
เว็บไซต์บริษัท www.origin.co.th