คำถามที่พบบ่อย

1. ORIGIN คือ ?

เราคือบริษัทผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการทีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่ โครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการออกแบบโครงการที่มีเอกลักษณ์ (Uniqueness Project Design) ฟังก์ชันการใช้งานห้องชุดที่คุ้มค่า (Best Function of Unit Plan Design) และเป็นเลิศในด้านการบริการหลังการขาย (After Sale Service Excellent) บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่เป็นผู้บุกเบิกโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่อง

2. ตัวย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คืออะไร และซื้อขายอยู่บนตลาดหุ้นใด

หุ้นของบริษัทฯ มีตัวย่อหลักทรัพย์คือ ORI ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

3. ใครคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ?

ครอบครัวจรูญเอก

4. เป้าหมายของออริจิ้นคืออะไร

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ ด้านธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ภายในปี 2560 ทั้งการพัฒนาโครงการรูปแบบอาคาร High Rise และอาคาร Low Rise โดยบริษัทฯ จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมบนทำเลที่ตั้งตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ รถไฟฟ้า BTS รวมถึง ส่วนต่อขยายต่างๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้โครงการของบริษัทฯ จะเป็นโครงการราคาระดับกลางเฉลี่ยประมาณ 1 - 3 ล้านบาท ที่มีการออกแบบตามสโลแกนของบริษัทฯ "Origin More คิดมากกว่า – ให้มากกว่า - ได้มากกว่า" เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของรูปแบบของโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ การจัดพื้นทีใช้สอย คุณภาพของการก่อสร้าง ความคุ้มค่าต่อราคา และการบริการหลังการขาย เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจ และความประทับใจภายใต้ชื่อ "Origin" ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างไร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือ เหมาะสม