ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวมและผลกำไรสุทธิ
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 2560 9M/2561
สินทรัพย์รวม 3,347,494.58 6,758,405.58 22,925,359.06 26,745,855.00
หนี้สินรวม 1,599,066.96 4,014,912.97 16,512,866.06 18,326,214.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวม) 1,748,427.62 2,743,492.61 6,412,493.00 8,419,641.00
รายได้จากการขาย 2,010,099.56 3,153,068.47 8,764,850.60 8,837,233.00
รายได้รวม 2,055,083.17 3,199,044.74 9,987,720.86 10,692,593.00
ต้นทุนขาย 1,148,764.27 1,724,158.02 5,662,437.33 5,271,228.00
ค่าใช้จ่ายรวม 404,292.29 666,416.91 1,452,481.24 1,650,430.00
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ 386,697.91 639,735.35 2,020,418.93 2,399,794.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2558 2559 2560 9M/2561
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 37.98 32.35 55.25% 70.70%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 14.70 16.00 17.88% 25.05%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 42.85 45.32 35.40% 40.35%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 18.81 20.00 20.23% 22.44%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E (เท่า) 0.91 1.46 2.58 2.18
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น IBD/E (เท่า) 0.40 0.94 1.41 1.49
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.78 0.63 0.67 0.88
ข้อมูลสถิติ 2558 2559 2560 9M/2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 603,150,000.00 1,101,268,906.00 1,626,297,348.00 1,632,721,200.00
ราคา Par 0.50 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8,040.00 8,810.15 31,387.54 28,246.08
Book Value per Share 2.91 2.49 3.94 5.16
EPS 0.79 0.58 1.24 1.47
P/E 20.79 13.77 15.54 11.77
P/BV N/A 3.21 4.89 3.35