ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวมและผลกำไรสุทธิ
(หน่วย: พันบาท)
** รายได้รอบปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558
(หน่วย: พันบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2556 2557 2558 2559
สินทรัพย์รวม 1,010,987.00 1,909,796.80 3,347,494.58 6,758,405.58
หนี้สินรวม 710,178.80 1,623,090.10 1,599,066.96 4,014,912.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 300,808.20 286,706.70 1,748,427.62 2,743,492.61
รายได้จากการขาย 412,701.70 550,195.10 2,010,099.56 3,153,068.47
รายได้รวม 418,854.40 559,440.50 2,055,083.17 3,199,044.74
ต้นทุนรวม 223,998.80 320,186.40 1,148,764.27 1,724,158.02
ค่าใช้จ่ายรวม 111,556.20 148,195.50 404,292.29 666,416.91
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ 64,155.20 70,304.10 386,697.91 639,735.35
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2556 2557 2558 2559
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 24.99 23.93 37.98 32.35
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 8.72 4.81 14.70 16.00
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 45.72 41.80 42.85 45.32
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 15.32 12.57 18.81 20.00
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E (เท่า) 2.36 5.66 0.91 1.46
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น IBD/E (เท่า) 1.10 3.60 0.40 0.94
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.57 0.38 0.78 0.63
ข้อมูลสถิติ 2556 2557 2558 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 30,000,000.00 603,150,000.00 603,150,000.00 1,101,268,906.00
ราคา Par 10.00 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด     8,040.00 8,810.15
Book Value per Share 13.37 0.64 2.91 2.49
EPS 2.85 0.16 0.79 0.58
P/E     20.79 13.77
P/BV     N/A 3.21
* มีการเปลี่ยนแปลงราคา PAR ในปี 2557