ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวมและผลกำไรสุทธิ
(หน่วย: พันบาท)
** รายได้รอบปี 2559 เปรียบเทียบปี 2558
(หน่วย: พันบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2557 2558 2559 Q1/2560
สินทรัพย์รวม 1,909,796.80 3,347,494.58 6,758,405.58 8,447,936.00
หนี้สินรวม 1,623,090.10 1,599,066.96 4,014,912.97 5,529,693.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 286,706.70 1,748,427.62 2,743,492.61 2,918,243.00
รายได้จากการขาย 550,195.10 2,010,099.56 3,153,068.47 862,720.00
รายได้รวม 559,440.50 2,055,083.17 3,199,044.74 877,937.00
ต้นทุนรวม 320,186.40 1,148,764.27 1,724,158.02 459,435.00
ค่าใช้จ่ายรวม 148,195.50 404,292.29 666,416.91 199,941.00
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ 70,304.10 386,697.91 639,735.35 171,910.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2557 2558 2559 Q1/2560
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 23.93 37.98 32.35 34.28%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.81 14.70 16.00 14.94%
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 41.80 42.85 45.32 46.70%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 12.57 18.81 20.00 19.60%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น D/E (เท่า) 5.66 0.91 1.46 1.89
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น IBD/E (เท่า) 3.60 0.40 0.94 1.14
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.38 0.78 0.63 0.58
ข้อมูลสถิติ 2557 2558 2559 Q1/2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 603,150,000.00 603,150,000.00 1,101,268,906.00  1,101,268,906.00 
ราคา Par 0.50 0.50 0.50  0.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   8,040.00 8,810.15  13,875.99 
Book Value per Share 0.64 2.91 2.49  2.65 
EPS 0.16 0.79 0.58  0.16 
P/E   20.79 13.77  80.72 
P/BV   N/A 3.21  4.75 
* มีการเปลี่ยนแปลงราคา PAR ในปี 2557