ข้อมูลย้อนหลัง :
งบการเงินปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2558
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2557
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2556 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2556
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2555 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2555
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
งบการเงินประจำปี 2554
ดาวน์โหลด