โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) มีดังนี้


ลำดับที่ วันที่จดจัดตั้ง ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ
1 21 กันยายน 2554 ออริจิ้น วัน 400 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2 24 มิถุนายน 2554 พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น 53.50 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด
3 11 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น คอนมิเนียม 500 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 11 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น เวอร์ติเคิ้ล 632.38 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5 11 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น เฮ้าส์ 120 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6 19 สิงหาคม 2559 ออริจิ้น วัน ทองหล่อ 540 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7 8 กันยายน 2559 ออริจิ้น สาทร 700.50 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8 15 พฤศจิกายน 2559 ออริจิ้น สเฟียร์ 1.0005 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิ้น ไพรม์ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10 25 พฤศจิกายน 2559 ออริจิ้น เวอร์ติเคิ้ล 2 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11 25 เมษายน 2560 ออริจิ้น แกรนด์ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12 16 พฤษภาคม 2560 ออริจิ้น ไพร์ม 2 589.7 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13 5 กรกฎาคม 2560 ออริจิ้น รามคำแหง 476.53 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14 27 กรกฎาคม 2560 ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15 27 กรกฎาคม 2560 ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
16 28 กุมภาพันธ์ 2556 พราวด์ เรสซิเดนซ์ 1,338.452 ล้านบาท 74.71% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
17 6 ตุลาคม 2560 ออริจิ้น วัน ระยอง 1 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
18 30 ตุลาคม 2560 ออริจิ้น พาร์ค ที 1 1 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
19 28 พฤศจิกายน 2560 ออริจิ้น แคปปิตอล 1 250.0 ล้านบาท 20.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์