โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด ("ออริจิ้น วัน")

ออริจิ้น วัน จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจิ้น วัน ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน ออริจิ้น วัน มีโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการขาย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย 109 ทั้งนี้ ภายหลังปิดโครงการ B-Loft สุขุมวิท 109 ออริจิ้น วัน มีแผนการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิ้น วัน จำนวน 39,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของออริจิ้น วัน

บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด ("พรีโม")

พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น (เดิมชื่อ บริษัท คอนโด เอเจนซี่ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำนวน 5,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของพรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น

บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด ("ออริจิ้น คอนโด")

ออริจิ้น คอนโด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจิ้น คอนโด ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิ้น คอนโด จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของออริจิ้น คอนโด

บริษัท ออริจิ้น เฮ้าส์ จำกัด ("ออริจิ้น เฮ้าส์")

ออริจิ้น เฮ้าส์ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจิ้น เฮ้าส์ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน ออริจิ้น เฮ้าส์ จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของออริจิ้น เฮ้าส์

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำกัด ("เวอร์ติเคิล")

เวอร์ติเคิล จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เวอร์ติเคิล ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน เวอร์ติเคิล จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของเวอร์ติเคิล

บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด ("วัน ทองหล่อ")

วัน ทองหล่อ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วัน ทองหล่อ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน วัน ทองหล่อ จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของวัน ทองหล่อ

บริษัท ออริจิ้น สาทร จำกัด ("ออริจิ้น สาทร")

ออริจิ้น สาทร จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 700 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ออริจิ้น สาทรดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน ออริจิ้น สาทร มีโครงการอยู่ระหว่างการขาย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ ไนท์บริดจ์ ไพร์ม สาทร ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน ออริจิ้น สาทร จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของออริจิ้น สาทร โดย บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด ("พรีโม เรียลเตอร์")

พรีโม เรียลเตอร์ (เดิมชื่อ บริษัท ทิสา ลิฟวิ่ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พรีโม เรียลเตอร์ ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การเป็นตัวแทนการขายห้องชุด และบริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด ทั้งนี้ พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น ถือหุ้นใน พรีโม เรียลเตอร์ จำนวน 124,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.0 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของพรีโม เรียลเตอร์ และมีผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ 20.0 และพนักงานของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 18.0 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัท อูโน เซอร์วิส จำกัด ("อูโน เซอร์วิส")

อูโน เซอร์วิส จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1899/22 หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อูโน เซอร์วิส ดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการแม่บ้าน ช่าง ซักอบรีด ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนทุนจดทะเบียนของอูโน เซอร์วิส