Menu

เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
8.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
13,938,100
เปลี่ยนแปลง
+0.10
% เปลี่ยนแปลง
+1.23
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.15 - 8.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.25 - 19.00
ปรับปรุงเมื่อ: 19 สิงหาคม 2562 (16:37)

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %