คณะผู้บริหาร

1
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 63.607
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Master Degree of Engineering, University of New South Wales,Australia
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
2
นางอารดา จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 63.607
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
3
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด
4
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2558
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
 • 2554 - 2558
  ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จำกัด และ บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำกัด
 • 2547 - 2552
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน (จัดหาเงินทุนและการลงทุน ) บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
5
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด
6
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2558
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทอินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 • 2552 - 2557
  ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัทโปรเจคเอเชีย จำกัด
7
นายสมสกุล แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558
  ผู้อำนวยการสถาปัตยกรรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • 2549 - 2554
  รองผู้อำนวยการ อาวุโส บริษัท ฮัสเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2547 - 2549
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเวลลอปเมนท์ ไอคิว จำกัด
 • 2546 - 2547
  ผู้จัดการฝ่ายแบบ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
8
นายวาทยุทธ์ ทองพรหม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสำนักบริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสำนักบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2559
  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สามมิตรกรีนพาวเวอร์ จำกัด
 • 2550 - 2553
  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ทวาราวดี รีสอร์ท จำกัด
 • 2546 - 2548
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
9
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด
10
นายจิรฐา วรปรางกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 113/2009สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • FSD (หลักสูตรการเงินและบัญชี ) รุ่นที่ 3/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2554
  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2554
  กรรมการ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2551
  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11
นางสาวรวีกร บุญพรม
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 - 2555
  ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท ไฟฟ้าชีวมวล จำกัด
12
นางมะลิวัลย์ บุตรชาติ
ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 - 2556
  ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ตลาดโรงสี จำกัด
 • 2552 - 2553
  ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เลคโฮม 1 (สุวรรณภูมิ) จำกัด
13
นายกันต์ มะลิทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 -2560
  ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 -2559
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้โซลูชั่น จำกัด
 • 2552 – 2558
  ผู้อำนวยการฝ่าย Home Friendly บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 • 2546 – 2552
  ผู้จัดการฝ่าย Homecare บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
14
นายอรุช ช่างทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มภาคตะวันออก
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มภาคตะวันออก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2560
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
 • 2549 – 2554
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกลุ่มพัฒนาที่ดิน บริษัท บีเอสเน็นเอส5 จำกัด, บริษัท เอื้อทรัพย์ จำกัด