คณะผู้บริหาร

1
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.94
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Master Degree of Engineering, University of New South Wales,Australia
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการฝึกอบรม
 • DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
2
นางอารดา จรูญเอก
ประธานอำนวยการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 59.94
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม
 • DAP รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2547 - 2557
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อีโค ซิสเท็ม จำกัด
3
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด
 • 2560 - 2560
  กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2557
  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชีวาทัย จำกัด
4
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2559 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีอาวุโส บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2558
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
 • 2554 - 2558
  ผู้จัดการแผนกการเงินโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย ไอพีพี จำกัด และ บริษัท เอ็นพีเอส โอเซี่ยนสตาร์ จำกัด
 • 2547 - 2552
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน (จัดหาเงินทุนและการลงทุน ) บริษัท ไอทาวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
5
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เทคโนโลยีและบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2558 - ปัจจุบัน
  กรรมการบริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - 2560
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2549 - 2558
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทอินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
 • 2552 - 2557
  ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัทโปรเจคเอเชีย จำกัด
6
นางสาวชัญญา แซ่เตีย
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและฝ่ายขาย
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน
  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและฝ่ายขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2559
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิไลลักษณ์ จำกัด
 • 2552 – 2558
  ผู้อำนวยการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2552
  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
7
นางสาวจารุณี กุณาสิทธิ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.00
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วีมา เอ็นไวรอนเม็นทอล เทคโนโลยีส์ จำกัด
 • 2555 – 2559
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท อี 85 จำกัด
 • 2552 – 2554
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2552
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ 1991 จำกัด (มหาชน)