รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,161,695 29.96
2.  นางอารดา จรูญเอก 287,628,363 18.64
3.  นายนเรศ งามอภิชน 134,400,000 8.71
4.  บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 77,000,000 4.99
5.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 74,176,500 4.81
6.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 71,537,520 4.64
7.  ด.ช.พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.39
8.  ด.ญ.รดา จรูญเอก 67,759,973 4.39
9.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 29,626,100 1.92
10.  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 24,788,960 1.61
11.  นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 19,000,962 1.23
12.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 13,968,000 0.91
13.  นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 13,020,000 0.84
14.  KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 12,786,666 0.83
15.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,093,180 0.59
16.  บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด 8,260,000 0.54
17.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 7,980,163 0.52