รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 462,323,389 28.38
2. นางอารดา จรูญเอก 287,790,057 17.66
3. นายนเรศ งามอภิชน 144,000,000 8.84
4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 77,000,000 4.73
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 68,627,000 4.21
6. ด.ช.พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.16
7. ด.ญ.รดา จรูญเอก 67,759,973 4.16
8. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 62,228,000 3.82
9. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 56,838,020 3.49
10. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 25,065,596 1.54
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 22,350,541 1.37
12. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,373,503 1.07
13. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 12,786,666 0.78
14. บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 12,394,560 0.76
15. นางนุ่น ทวีศรี 12,187,375 0.75
16. นายธงชัย บุศราพันธ์ 12,179,576 0.75
17. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 11,923,000 0.73
18. นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 10,224,900 0.63