รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.32
2. นางอารดา จรูญเอก 443,806,356 18.12
3. นายนเรศ งามอภิชน 157,000,000 6.41
4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 115,500,000 4.72
5. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 111,275,100 4.54
6. ด.ช.พีระ จรูญเอก 101,639,959 4.15
7. ด.ญ.รดา จรูญเอก 101,639,959 4.15
8. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 64,257,030 2.62
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,392,700 2.18
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,858,342 1.50
11. นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 29,518,894 1.21
12. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 28,241,000 1.15
13. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 28,203,900 1.15
14. นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 25,444,600 1.04
15. BANK OF SINGAPORE LIMITED 19,179,999 0.78