รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 20 เมษายน 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 330,115,497 29.96
2.  นางอารดา จรูญเอก 205,448,831 18.64
3.  นายนเรศ งามอภิชน 96,000,000 8.71
4.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 58,700,000 5.33
5.  บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 55,000,000 4.99
6.  ด.ญ.รดา จรูญเอก 48,399,981 4.39
7.  ด.ช.พีระ จรูญเอก 48,399,981 4.39
8.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 47,442,800 4.31
9.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 25,000,000 2.27
10.  บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 17,706,400 1.61
11.  นายวรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 11,933,616 1.08
12.  นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 9,300,000 0.84
13.  นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 9,200,000 0.83
14.  KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 9,133,333 0.83
15.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8,353,700 0.76
16.  CHASE NOMINEES LIMITED 7,035,566 0.64
17.  บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด 5,900,000 0.54