Menu

เอกสารนำเสนอ

การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2562
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2562
ดาวน์โหลด
ประกาศแผนธุรกิจประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 6/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 5/2561
ดาวน์โหลด
ออริจิ้น เฮ้าส์ แผนธุรกิจแนวราบปี 2561
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2561
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2561
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2560
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560
ดาวน์โหลด
My Life My Origin
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559
ดาวน์โหลด
การประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2560
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559
ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558
ดาวน์โหลด
ORI - Info ไตรมาสที่ 3/2558
ดาวน์โหลด
ORI - Info ไตรมาสที่ 2/2558
ดาวน์โหลด