ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ORI – WA ครั้งที่ 5 ORI - WB ครั้งที่ 2 ORI - W1
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี่จะซื้อหุ้นสามัญ
ดาวน์โหลด