ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ORI - WA ครั้งที่ 6 ORI - WB ครั้งที่ 4 ORI - WC ครั้งที่ 2 ORI - W1 ครั้งที่ 2
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Download
ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Download
สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี่จะซื้อหุ้นสามัญ
ดาวน์โหลด